Ana Men
AMPUL
SINEK CIHAZI
AVIZELER
MASA LAMBALARI
SOKAK ARMATURU
Marka Arama
Marka Seiniz
Sipari Takibi
Sipari Takip Bilgileri
Bilmeniz Gerekenler
Kargo Teslimat Þartlarý
Sipariþ Takibi
Gizlilik ve Güvenlik
Satýþ Sözleþmesi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       Gizlilik ve Güvenlik
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALIÞVERÝÞÝNÝZÝ GÜVENLE YAPIN

www.teknikelaydinlatma.com üzerinden yapacaðýnýz her tip alýþveriþ gizlilik prensibi altýnda gerçekleþmekte ve dünyanýn en geliþmiþ güvenlik teknolojisi olan Rapid SSL (Secure Socket Layer) sistemleri tarafýndan korunmaktadýr (tüm önemli veriler SSL 3.0 ve 128 bit þifreleme ile koruma altýna alýnmaktadýr).

 pos sistemi ile calismakta ve ödemelerinizde kullandýðýnýz kredi kartlarýný yüksek teknoloji ile güvence altýna almaktadýr.

Sitede visa ve master kartlar geçerlidir. American Express kartlarý sitede henüz iþlememektedir.

Bazý kredi kartlarýna deðiþik vade seçenekleri mümkündür.

Kartýnýz çalýnýr veya kaybolursa lütfen ivedi þekilde bankanýza baþvurunuz. Çalýntý kartlarla yapýlan alýþveriþlerden www.teknikelaydinlatma.com sorumlu tutulamaz.

Sitemizde alýþveriþ yaptýktan sonra kredi kartýnýzda sipariþ haricinde ve bilginiz dýþýnda her hangi bir hareket gözlediyseniz lütfen hemen 05397143730 nolu müþteri temsilcinizi arayarak durumu bildiriniz.

ÖZEL BÝLGÝLERÝNÝZ KORUMA ALTINDADIR

www.teknikelaydinlatma.com alýþveriþ sitesinden vereceðiniz sipariþ sýrasýnda alýnan þahsi bilgileriniz gizlilik prensibi altýnda saklanmaktadýr. Hiç bir þahsi bilginiz yetkili kurumlar tarafýndan incelenmek amacýyla talep edilmediði sürece üçüncü þahýslara açýlmayacaktýr.

www.teknikelaydinlatma.com demografik bilgilerinizi kimliðinizi açýklamadan kullanabilir. Sitenin çekiliþlerine, yarýþmalarýna, promosyonlarýna ve/veya promosyonel bilgi veya ürün güncelleme isteklerine katýldýðýnýz takdirde www.teknikelaydinlatma.com bilgilerinizi pazarlama ve promosyon amaçlý da kullanabilir.

Bu siteyi kulanarak veya baþka bir yolla www.teknikelaydinlatma.com'a yollanan tüm kullanýcý yorumlarý, fikirler, geri dönüþler, posta kartlarý ve diðer gönderiler gönderici mülkiyetindedir. Böyle bir durumda www.teknikelaydinlatma.com bu yorumlarý ticari veya ticari olmayan bir amaçla kullanabilir. www.teknikelaydinlatma.com bu yorumlarý gizli tutmak, yorum için her hangi bir tazminat ödeme veya yorum yapan kullanýcýya cevap vermek zorunluluðunda deðildir.

Online Alýþveriþlerde Dikkat Edilmesi Gereken Konular:

Kullanýcýlarýn kredi kartý bilgileri, çoðu zaman internet üzerinden yapýlan alýþveriþlerde deðil fiziki ortamlarda çalýnmaktadýr. Bu nedenle kredi kartýnýzý günlük hayatta kullanýrken dikkatli olun. Ay sonu gelen ekstre bilgilerini dikkatli kontrol edin ve size birþey ifade etmeyen alýþveriþler için firmalarla irtibata geçin.

Ýnternetten alýþveriþ yaparken tanýdýðýnýz, bilgi hattý veya müþteri hizmetleri servisi bulunan siteleri tercih edin. Internet sitesinde firmanýn açýk adresinin ve telefonun yer almasýna dikkat edin. Bilmediðiniz bir firmadan alýþveriþ yapacaksanýz alýþveriþinizi yapmadan ürünü aldýðýnýz maðazanýn bütün telefon / adres bilgilerini not edin. Eðer güvenmiyorsanýz alýþveriþten önce telefon ederek teyid edin..

www.teknikelaydinlatma.com Ýnternetteki Alýþveriþ Dünyasý...
Sepetim
Sepetinizde u anda herhangi bir rn bulunmamaktadr.
Frsat rnleri

Dviz Kurlar
EUR = TL
USD = TL
Haber Listesi
Haber listemize kaydolarak tm yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.

Ana Sayfa | ndirimdekiler | Yeni Eklenenler | letiim | Gizlilik ve Gvenlik | Sat Szlemesi | Sipari Takibi

Copyright 2010

Bu site Adana Web Hizmet .com tarafindan kurulmustur. Akll ehir